Harris Logo

Moonga

No. 293: Cotton and silk. No. 293: Cotton and silk.

No. 294: Cotton and silk. No. 294: Cotton and silk.

No. 295: Cotton and silk. No. 295: Cotton and silk.

No. 296: Cotton and silk. No. 296: Cotton and silk.

Stories of the World Logo